Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden die enkel van toepassing zijn op spontane voorstelling: artikel 1; artikel 2; artikel 3; artikel 4; artikel 6; artikel 9; artikel 12; artikel 16, artikel 19; en artikel 20. De andere artikels zijn hier NIET van toepassing.

Art. 1. Elke overeenkomst met Yellow (opdrachtnemer) komt tot stand onder deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden vullen de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst (op de voorzijde) aan. Bij tegenstrijdigheid hebben de bijzondere voorwaarden op de voorzijde voorrang.

Art. 2. Definitie ‘kandidaat’: elke persoon die al dan niet door Yellow aan de klant voor aanwerving wordt voorgesteld, alsook elke persoon die door een derde voor aanwerving / uitzendarbeid wordt voorgesteld aan de klant, met inbegrip van interne kandidaten of kandidaten komende via andere kanalen.

Art. 3. De klant (opdrachtgever) verklaart dat Yellow een duidelijk beeld heeft gegeven van haar diensten en haar werkingsmodaliteiten en voldoende te zijn ingelicht omtrent haar doelstellingen, methoden en de context van haar tussenkomst.

Art. 4. Facturen en betalingen

Alle honoraria, vergoedingen, kosten en andere vergoedingen zijn contant betaalbaar binnen de 14 dagen na facturatie, zonder korting. De klant dient facturen van Yellow onmiddellijk na ontvangst te controleren. De klant wordt onweerlegbaar geacht een factuur van Yellow aanvaard te hebben bij gebrek aan gemotiveerd protest bij aangetekend schrijven binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur. Elke factuur zal onweerlegbaar geacht worden ontvangen te zijn door de klant de derde werkdag na factuurdatum. Vanaf de 15de dag na factuurdatum is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest en schadevergoeding aan Yellow verschuldigd. De verwijlintrest bedraagt 12% per jaar en de schadevergoeding wordt forfaitair bepaald op 12% van het achterstallig bedrag, met een minimum van tweehonderd vijftig euro.

Art. 5. Indien de klant de bijzondere en algemene voorwaarden niet nakomt heeft Yellow het recht, zonder dat het kan aangesproken worden tot betaling van een schadevergoeding, de lopende overeenkomst(en) als ontbonden te beschouwen of de uitvoering ervan te schorsen, dit tot de voorwaarden zijn nagekomen.

Art. 6. De klant zal op eerste verzoek van Yellow alle gegevens bezorgen vereist om de aan Yellow verschuldigde vergoedingen en honoraria te berekenen, alsook alle documenten tot staving van deze gegevens. Bij gebreke aan aanlevering van benodigde gegevens binnen de 10 dagen na uitdrukkelijk verzoek, wordt een forfaitair bedrag aangerekend van tienduizend euro excl. BTW.

Art. 7. Indien de overeenkomst een werving- en selectieopdracht betreft, verbindt Yellow zich tot het bijstaan van de klant bij het zoeken van kandidaten voor een vacature, zoals bepaald door de klant en nader omschreven in het contract. De verbintenissen van Yellow zijn slechts middelenverbintenissen, geen resultaatsverbintenissen. Er wordt dus nooit gewerkt op basis van het principe ‘no cure no pay’.

Art. 8. Yellow heeft voor zijn diensten steeds recht op het overeengekomen honorarium. Tenzij schriftelijk anders werd bedongen, bedraagt het honorarium 3x het bruto maandsalaris, met een minimum evenwel van vierduizend euro per opdracht. Bij aanwerving van meerdere kandidaten, wordt het honorarium berekend op het bruto maandsalaris van elke aangeworven kandidaat.

Art. 9. Indien de diensten van Yellow leiden tot de aanwerving van een door Yellow aangebrachte kandidaat en Yellow voor deze aanwerving in de bijzondere voorwaarden garantie heeft verleend, zal Yellow bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen de klant en de kandidaat binnen de overeengekomen garantieperiode de klant eenmalig bijstaan bij het zoeken van een nieuwe kandidaat. Bij het zoeken van een nieuwe kandidaat in het kader van de garantie zal de procedure opnieuw doorlopen worden, evenwel zonder garantie op resultaat. Leidt dit tot aanwerving van een nieuwe kandidaat, zal voor deze nieuwe aanwerving geen garantie meer gelden. Voor de prestaties die Yellow onder garantie verleent, is de klant geen bijkomend honorarium verschuldigd.

Art. 10. In het contract tussen de klant en Yellow zal een concrete timing (= contractduur) voor de opdracht worden vastgelegd. Yellow engageert zich deze timing binnen de grenzen van haar mogelijkheden te respecteren. Afwijkingen op de timing kunnen evenwel nooit recht geven op schadevergoeding. Ingeval van overmacht heeft Yellow steeds het recht de uitvoering van een bestaande overeenkomst op te schorten, hetzij geheel of gedeeltelijk te annuleren.

Art. 11. Yellow zal er zich voor de duur van de overeenkomst tussen de klant en Yellow van onthouden medewerkers van de klant te benaderen voor een functie elders, tenzij de medewerker uit eigen beweging naar Yellow is gestapt.

Art. 12. Een kandidaat zal beschouwd worden als zijnde voorgesteld door Yellow van zodra deze laatste informatie over de kandidaat heeft bezorgd aan de klant of van zodra gegevens van de kandidaat zijn opgenomen in het dossier. Indien de klant een kandidaat (rechtstreeks of onrechtstreeks*) tewerkstelt binnen de 12 maanden volgend op de voorstelling van deze kandidaat, wordt desgevallend en indien van toepassing de selectievergoeding van Yellow zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden betaalbaar (rechtstreekse tewerkstelling). De onrechtstreekse schending van de verbintenis voorzien zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding geven tot een forfaitaire en niet-herleidbare schadevergoeding ten belope van 20.000,00 EUR, onverminderd het recht van Yellow op een hogere schadevergoeding indien een hogere schade kan worden aangetoond.
* onrechtstreeks: als gevolg van de doorgave door de klant van informatie die door Yellow werd meegedeeld, geschiedt door een particulier of door enige al dan niet verbonden rechtspersoon (bvb. dochter-, zuster-, moederbedrijf, klant, leverancier, uitzend- of detacheringskantoor,…)

Art. 13. Indien dit in de bijzondere voorwaarden werd bedongen geniet Yellow tot aan de in het contract bepaalde streefdatum exclusiviteit; de klant zal er zich tot aan de streefdatum van onthouden beroep te doen op een derde voor de werving en / of selectie voor de in het contract omschreven vacature of opdracht. Eveneens zal de klant alle kandidaten, met inbegrip van spontane kandidaten, interne kandidaten en kandidaten die via derden werden aangeboden naar Yellow doorsturen, zodat ze mee worden opgenomen in de globale procedure. Indien Yellow van de klant exclusiviteit bekwam en de overeenkomst wordt door de klant eenzijdig beëindigd of geannuleerd voor het verstrijken van de streeftermijn, zal de klant een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding aan Yellow verschuldigd zijn gelijk aan de selectie – vergoeding die zou zijn ontstaan bij succesvolle invulling.

Art. 14. Indien de streefdatum is verlopen, heeft de klant het recht de overeenkomst voor een zelfde periode te verlengen. Bij verlenging worden de kosten voor recruitment tools voor 50% opnieuw in rekening gebracht. De klant ontvangt bij einde van de overeenkomst – op eenvoudig verzoek – een volledig overzicht van het rekrutering- en selectiedossier.

Art. 15. De klant bevestigt voorts in kennis te zijn gesteld van de toepasselijke gedragscodes, meer bepaald de algemene gedragscode en de FEDERGON RSS professionele en ethische code ( www.federgon.be – www.werk.be ).

Art. 16. Alle medewerkers van Yellow zullen hetgeen hen bij de uitvoering van hun beroep ter kennis is gekomen en van vertrouwelijke aard is, geheim houden. Yellow zal ervoor zorg dragen dat bij alle betrokken partijen uiterste discretie in acht wordt genomen ten opzichte van geïnteresseerden en kandidaten. Het verstrekken van persoonsgegevens, anders dan in het kader van de opdracht, is niet toegestaan. Yellow zal de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer nakomen.

Art. 17. Elke opdracht die onverenigbaar is met de geldende wetgeving of de code(s) die van toepassing zijn (zie art. 15 van de algemene voorwaarden), zal geweigerd worden. Indien een dergelijke onverenigbaarheid pas blijkt na de totstandkoming van de overeenkomst is Yellow gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de klant. Wanneer deze onverenigbaarheid pas na totstandkoming van de overeenkomst blijkt als gevolg van onvolledigheid of eender welke (andere) tekortkoming van de klant, is Yellow gerechtigd op een schadevergoeding welke begroot wordt op 50% van het totaal bedongen honorarium, dit onverminderd het recht van Yellow op hogere schadevergoeding indien haar schade deze forfaitaire bedragen overtreft.

Art. 18. De eventuele aansprakelijkheid van Yellow ten aanzien van de klant is beperkt tot en kan nooit hoger zijn dan het bedrag van het honorarium dat de klant aan Yellow effectief heeft betaald, met uitsluiting van vergoedingen voor kosten. Yellow kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele winstderving of onrechtstreekse schade van de klant.

Art. 19. Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meerdere bepalingen van de bijzondere of algemene voorwaarden beperkt zich tot de betreffende bepaling(en) en laat de overige bepalingen van de bijzondere en / of algemene voorwaarden onverlet.

Art. 20. Bij betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Yellow is gevestigd bevoegd.